ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและงบประมาณ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/หรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปในสายงานการเงินและงบประมาณ

หน้าที่หลัก

 • จัดทำงบกระแสเงินสด วิเคราะห์สภาพคล่องและการลงทุน ประสานงานและติดต่อสถาบันการเงิน
 • จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานงบประมาณ /ประมาณการทางการเงิน
 • วิเคราะห์ทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
 • ปรับปรุงขั้นตอน/จัดทำระเบียบ/และควบคุมการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารทีมงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM และ HRD

หน้าที่หลัก

 • สรรหา/คัดเลือกบุคลากร และจัดเก็บเอกสารประวัติ/หลักฐานบุคลากร/แผนการพัฒนาบุคลากร
 • จัดทำข้อมูลด้านการพนักงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับการพนักงาน ตลอดจนการสรุปแบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำระเบียนงานและจัดเก็บเอกสารต่างๆของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน
 • จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนักงานตามแผนงานประจำปี
 • จัดทำการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและอื่นๆของพนักงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในสายงานอีเวนต์ และ 2 ปีในการบริหารโครงการ

หน้าที่หลัก

 • รับผิดชอบยอดขาย และต้นทุนของตนเองและผู้ร่วมทีมภายใต้ความรับผิดชอบรายไตรมาสและรายปีเพื่อให้เป็นไปตาม
 • วางแผนการทำงาน และจัดทำงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย ตลอดจนการปรับปรุง พร้อมจัดส่งตามกำหนด
 • ประสานงานกับลูกค้าพร้อมการเสนอ Proposal และใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ดูแลความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผน ประสานงาน และควบคุมทีมงาน พร้อมการรวบรวมและนำข้อมูลสื่อสารกับทีมงาน และต้องปรับปรุงข้อมูล
 • ทำรายงาน สรุปค่าใช้จ่ายรวม และผลกำไร ขาดทุน ของกิจกรรม /โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเวลา
 • ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามและ
 • รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และประสานงานในโครงการ งานกิจกรรมและอื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีดี 
 • สร้างรายได้ใหม่ๆ เมื่อบริษัทฯ ต้องการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่อีเวนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปในสายงานอีเวนต์

หน้าที่หลัก

 • เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกเฉพาะที่ได้รับมอบหมายในโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลและประสานงานในการทำงานโครงการเพื่อส่งให้กับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะงานส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ติดตามผลการทำงานของทีมงานภายในและสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งให้ผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อีเวนต์โปรดักชั่น

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิอนุปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปในสายงานอีเวนต์

หน้าที่หลัก

 • เป็นผู้ประสานงานหรือสนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายใน และภายนอกเฉพาะที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูลและประสานงานในการทำงานโครงการเพื่อส่งให้กับ
 • การจัดทำ รวบรวม รายงาน/เอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้โปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่โปรดักชั่นอาวุโส
 • ช่วยเจ้าหน้าทีอีเวนต์โปรดักชั่นอาวุโสตามที่ได้รับมอบหมายดูแล และปฎิบัติงานเพื่อความเรียบร้อยรวมทั้งความปลอดภัยของสินค้าและทรัพย์สินภายในคลังบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ และทรัพย์สิน บริษัทฯ ตามที่มอบหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำงบประมาณในส่วนงานที่รับผิดชอบ และหรือที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสรุปค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ที่แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ และตามระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ช่องทางการสมัครงานติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (คุณณริช พรรณาผลากุล)

โทร.02-046-0514 ต่อ 168

e-mail: recruit@mice.co.th