ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ออกแบบอาวุโส

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สายงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ได้ดี Photoshop, IIlustrator ฯลฯ
 • มีความสามารถด้านงานออกแบบออนไลน์ 2d animation ดีไซน์ เว็บ FB ทำ Dreamwaver, Premier เบื้องต้น

หน้าที่หลัก

 • รับผิดชอบงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 2D เช่น โปสเตอร์, แบนเนอร์, บัตรเชิญ และงานตัดต่อภาพ ฯลฯ
 • บริหารจัดการด้านออกแบบ
 • ออกแบบอาร์ตเวิร์ค สำหรับ งานผลิตสื่อต่างๆ ตามคำสั่งงาน
 • ให้ข้อแนะนำด้านการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับงานออกแบบ

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่ เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้น ในระดับหัวหน้างานสายงานไอที
 • หากมีทักษะการเขียนเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก

 • กำหนดแผนและมาตรฐานการทำงาน สำหรับการพัฒนาระบบรองรับการปฎิบัติงานภายในบริษัท
 • วิเคราะห์ ควบคุม บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ  Infrastructure ของแต่ละ IT Service
 • วางแผน ควบคุม ติดตั้ง/ขยาย ตรวจสอบ แกไขปัญหา ระบบเครือข่าย
 • สำรวจความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือความเสี่ยง
 • เสนอบริการ IT ที่ช่วยผลักดันต่อการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท/การลงทุนตามงบประมาณ
 • กำหนดและจัดการ Service Portfolio/ Service Catalogue
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ในสายงานอีเวนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office และสื่อสังคมออนไลน์ได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่หลัก

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์ในการทำงานโครงการ ภายใต้การประสานงานภายในทีมเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการ ทั้งด้านสถานที่ บุคลากรและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการ ภายใต้ความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • ทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในการทำงานโครงการ เพื่อส่งให้กับผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์และผู้ร่วมทีม รวมทั้งจัดทำการออกเอกสารภายในและภายนอกต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปงานพร้อมจัดทำรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • วางแผนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ติดตามผลการทำงานของทีมงานภายใน สรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญเพื่อส่งให้ผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์
 • ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามหนี้ที่เกินกำหนดเวลาให้เครดิตตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เจ้าหน้าที่บริหารงานอีเวนต์อาวุโส

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานอีเวนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office และสื่อสังคมออนไลน์ได้

หน้าที่หลัก

 • เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกเฉพาะที่ได้รับมอบหมายในโครงการ
 • ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามหนี้ที่เกินกำหนดเวลาให้เครดิตตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในการทำงานโครงการ เพื่อส่งให้กับผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์และผู้ร่วมทีม รวมทั้งจัดทำการออกเอกสารภายในและภายนอกต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • วางแผนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ติดตามผลการทำงานของทีมงานภายใน สรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญเพื่อส่งให้ผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์
 • ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามหนี้ที่เกินกำหนดเวลาให้เครดิตตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เจ้าหน้าที่บริหารงานอีเวนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในสายงานอีเวนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office และสื่อสังคมออนไลน์ได้

หน้าที่หลัก

 • เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกเฉพาะที่ได้รับ มอบหมายในโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลและประสานงานในการทำงานโครงการเพื่อส่งให้กับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะงานส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ติดตามผลการทำงานของทีมงานภายใน สรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญเพื่อส่งให้ผู้จัดการโครงการบริหารอีเวนต์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (โปรโมชั่น)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานการตลาดออนไลน์ ในธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงต่อผู้บริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์,โซเชียลมีเดีย,e-commerce,เว็บไซต์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่หลัก

 • วางแผนการตลาดออนไลน์ระยะสั้น และปฎิบัติตามแผน
 • จัดทำสต๊อกสินค้า และจัดหาสินค้าใหม่ๆ
 • ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของบริษัท
 • ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครเลย “คลิก” (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ช่องทางการสมัครงาน:

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (คุณณริช พรรณาผลากุล)

โทร.02-046-0514 ต่อ 168

e-mail: recruit@mice.co.th