สารจากคณะผู้บริหาร

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่ดำเนินธุรกิจออร์แกไนเซอร์ ให้บริการรับจัดงานอีเว้นท์ และงานประชุมสัมมนา  ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ มากมาย  ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2558  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายงานที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Sport Event Management จัดงานวิ่ง อันดับ 1 ของประเทศไทย และระดับชั้นนำของโลก การขยายงานครั้งนี้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้าน Sport Event Management  ได้เล็งเห็นถึงการยกระดับงานวิ่งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล  ภายใต้ความสำเร็จจากการจัดงานบางแสน21 ฮาล์ฟมาราธอน บริษัทฯ ได้รับรางวัลมาตรฐานงานวิ่งระดับโลก IAAF โดยสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ เราเป็น 1 ใน 5 ของโลก 1 ใน 2 ของเอเชีย 1 เดียวในอาเซียน เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย รางวัลดังกล่าว ยังเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมือง Sport Tourism ให้นักวิ่งทั่วโลกรู้จัก นับเป็นการตอกย้ำภารกิจที่บริษัทฯ สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งธุรกิจ  รวมถึงการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักบบรรษัทภิบาล สุจริต โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม  ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

  ในนามของคณะผู้บริหารบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อันได้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น สปอนเซอร์ ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้  พร้อมก้าวเข้าสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป