คณะผู้บริหาร

คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร

  ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คุณจุฑามาศ สิทธินุกูลชัย

  ผู้บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

(รักษาการ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานอีเวนท์)

คุณปนิชชา ทองเหลือง

  ผู้บริหาร

ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานบัญชี-การเงินและงบประมาณ

คุณพีระวัฒน์ กิจชัยสกุลฤทธิ์

  ผู้บริหาร

ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานปฏิบัติการ